Vrijwilligersbeleid Scouting Corvus Corone

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting Corvus Corone. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Hierbij zijn een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang.

Binnen Scouting volgt de leiding daarom trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting Nederland heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en besteedt aandacht aan sociale veiligheid door onder andere het hanteren van een gedragscode en het uitgeven van diverse protocollen over het omgaan met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Ook onderschrijft elke vrijwilliger de doelstelling van Scouting.
Scouting Corvus Corone volgt de verplichtingen en richtlijnen van Scouting Nederland. Derhalve wordt voor uitgebreide informatie over de diverse onderwerpen een verwijzing gemaakt naar de website van Scouting Nederland.

VOG, verklaring omtrent gedrag

Voor elke vrijwilliger wordt een VOG aangevraagd. Omdat dit een moment opnamen is wordt elke 3 jaar een nieuwe VOG aangevraagd. De vrijwilliger is verplicht het originele VOG document af te geven bij de secretaris die deze vervolgens registreert in SOL (Scouts Online), het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Het type VOG, of de toetsingsaspecten, worden bepaald door de functie die de vrijwilliger gaat bekleden. Bij een functie wisseling of –uitbreiding kan het dus nodig zijn om een nieuwe VOG aan te vragen.
Uitgebreide informatie aangaande het VOG kan worden gevonden op de website van Scouting Nederland, ‘infoblad VOG algemeen’.

Gedragscode

Als vrijwilliger bij Scouting Corvus Corone ben je in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.
Uitgebreide informatie aangaande de gedragscode kan worden gevonden op website van Scouting Nederland, ‘Gedragscode’.

Scouting Academy

Wanneer een vrijwilliger een functie als leidinggevende vervult, dan dient hiervoor de basistraining gevolgd te worden binnen de Scouting Academy. Deze bestaat uit 12 modules welke doorlopen dienen te worden. Binnen elke module wordt beoordeeld op kennis, vaardigheid en houding. Als een module een onderwerp betreft waar de vrijwilliger aantoonbaar ervaring mee heeft dan kan deze direct worden afgerond door de praktijkbegeleider. De volledige basistraining wordt begeleidt door de praktijkbegeleider, echter een deel van de modules wordt extra ondersteund vanuit de regio tijdens een trainingsweekend. De kosten voor deze training zijn ten laste van Scouting Corvus Corone. Na het afronden van de 12 modules krijgt de vrijwilliger het predicaat ‘gekwalificeerd leidinggevende’. Naast de basistraining kunnen er binnen Scouting Academy nog meer trainingen worden gevolgd, meer informatie over de mogelijkheden hiertoe kunnen worden verkregen bij de praktijkbegeleider. 
Een volledig overzicht van Scouting Academy is te vinden op de website van Scouting Nederland, ‘Scouting Academy’. 

Aanstelling

Elke vrijwilliger dient zich te conformeren met bovenstaand beleid. Wanneer een vrijwilliger dit niet kan of wil, dan zal er geen definitieve aanstelling volgen. In geval er sprake is van een reeds bestaande aanstelling dan zal deze worden ontbonden.
Bij een aanstelling als vrijwilliger bij Scouting Corvus Corone wordt de persoon ingeschreven in SOL (Scouts Online), het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Hiermee wordt de vrijwilliger ook lid van Scouting Nederland. De contributieverplichting die hierop van toepassing is komt voor rekening van Scouting Corvus Corone.
Persoonlijke gegevens kunnen in SOL worden afgeschermd voor de vrijwilliger zelf door dit aan te geven op de basispagina onder ‘mijn scouting’. Ieder lid van Scouting Nederland heeft toegang tot SOL, hiervoor dient wel een persoonlijk inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) aangemaakt te worden. De toegewezen functionaliteiten zijn gekoppeld aan de functie. 

Rechten en plichten

Scouting Corvus Corone kan niet bestaan zonder de nodige regels. Deze zijn samengevat in het huishoudelijk regelement. Bij de oprichting van Scouting Corvus Corone zijn deze middels een notariële akte officieel vastgelegd. Het huishoudelijk regelement is voor een ieder vrij inzichtelijk en kan worden opgevraagd bij het bestuur. 

Praktijkbegeleider

Zoals bij elke scoutinggroep het geval is heeft Scouting Corvus Corone een praktijkbegeleider. Dit is het eerste aanspreekpunt voor elke vrijwilliger. Voor elk functie zal er altijd een gesprek zijn met de praktijkbegeleider. In dit gesprek komen alle bovenstaande zaken aan bod, maar ook de inhoud van de functie, de verwachting die de vrijwilliger zelf heeft bij de invulling van de functie en een eventuele proefperiode. Daarnaast informeert en adviseert de praktijkbegeleider de vrijwilliger over te volgen trainingen en zal deze hierin ook begeleiden indien nodig. Indien gewenst kan de praktijkbegeleider ook bijstaan bij de kennismaking met het team waarin de vrijwilliger komt te werken. 

Vertrouwenspersoon

Scouting Corvus Corone heeft geen vertrouwens (contact-)persoon. Wanneer er geschillen zijn waar de vrijwilliger niet uitkomt of vragen over heeft, dan dient dit aan het bestuur te worden voorgelegd. Wanneer er bij een geschil jeugdleden zijn betrokken dient dit altijd onherroepelijk bij het bestuur te worden gemeld. Het bestuur neemt dan de bemiddelingsrol op zich. Wanneer het geschil dusdanig is dat er specifieke kennis of ondersteuning benodigd is, zal het bestuur zich hierover laten informeren door de geschillencommissie van Scouting Nederland

Reacties zijn gesloten.